Ouders - Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

In deze raad hebben zitting, gekozen vertegenwoordigers van de ouders en teamleden. U kunt dus ook uw stem laten horen in de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Allerlei zaken die de school aangaan worden in de MR besproken. De MR heeft adviesrecht of recht van instemming m.b.t. het beleid van de school over o.a.;

de schoolorganisatie
het schoolplan
het personeelsbeleid
het formatieplan

De MR heeft een oudergeleding bestaande uit drie ouders en een teamgeleding bestaande uit drie leerkrachten. De directie van de school is adviseur van de raad. De vergaderingen worden in school gehouden en zijn in beginsel openbaar. De data treft hieronder aan. De notulen liggen ter inzage bij de teamgeleding van de MR.

Heeft u vragen voor de MR die de algemene gang van zaken op school betreffen, dan is het raadzaam deze van tevoren schriftelijk in te dienen, zodat er tijdens de vergadering beter op gereageerd kan worden. U kunt dit doen op het volgende e-mailadres: info@hannieschaftschool.nl. De M.R. van de O.B.S. Hannie Schaft is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stopoz en oefent langs deze weg ook invloed uit op het bestuur.

Samenstelling

Oudergeleding
Mevrouw P. Leuven (lid)
Mevrouw J. de Kuiper (lid)

Teamgeleding
De heer F. Poort (voorzitter)
Mevrouw B. Ottho (lid)