Informatie - Activiteiten - Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming in het onderwijs

Bij burgerschapsvorming gaat het om de basiskennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de samenleving. Leerlingen maken kennis met begrippen als democratie, mensenrechten, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid en omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Analyses van methodes laat zien dat de drie domeinen van burgerschapsvorming (identiteit, democratie en participatie) zijn terug te vinden in de methodes. Ook aspecten van (politieke) besluitvorming, inspraak, medezeggenschap, verantwoordelijkheid en religieuze / levensbeschouwelijke stromingen komen aan de orde.

In de methodes zijn voorbeelden voor participatiemogelijkheden beperkt.
Daarom volgen wij naast de reguliere methodes diverse lesprogramma’s, zoals het lesprogramma behorende bij de Week van het Geld, de Week van de Mediawijsheid en de methode “Vieren kun je leren” etc.

Al onze activiteiten en excursies m.b.t. burgerschapsvorming, zoals bezoek Tweede Kamer, jeugddebat etc. ) hebben wij weergegeven in een plan en vinden structureel plaats.

In het kader van maatschappelijke betrokken-heid leren we de kinderen op jonge leeftijd wat zij kunnen betekenen voor de medemens. Zo zetten de kinderen zich regelmatig in voor goede doelen.

Kerndoelen

  • De leerlingen leren de hoofdzaken van de Nederlandse staatsinrichting en de rol van de burger.
  • De leerlingen leren de hoofdzaken van economisch burgerschap; consumeren (productinformatie, reclame, duurzaam consumeren) en omgaan met geld ( budget beheer en sparen /lenen)
  • De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
  • De leerlingen leren zich respectvol te gedragen m.b.t. het milieu